фейсбук игра

Официални правила на играта!

Включи се в играта ни и може да спечелиш цяло, охладено прасенце.

Участниците в играта трябва да се запознаят с условията на изложените по-долу официални правила на играта (отбелязвани като „Официални Правила“).

РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

 1. Организатор на Играта е „Сердика ТН“ ООД, ЕИК 205850773, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Захари Стоянов 25, ет. 3, ап.19, представлявано от управителя Антоанета Петрова Божинова.

Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Играта (наричани по-долу “Официални Правила” или “Правилата”).

 1. Организаторът на играта си запазва правото да допълва или променя Официалните правила на играта по всяко едно време, по време на нейното провеждане, след като информира участниците за настъпили промени чрез публикация на „Стената“ (“Timeline”) на официалната Facebook страница на Сердика Недвижими Имоти: https://www.facebook.com/serdikarealestate
 2. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 2, в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.
 3. В играта може да участва всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице с постоянен адрес в Република България на възраст над 18 години, с изключение на служителите на „Сердика ТН“ ООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).
 4. Участвайки в тази Игра, участниците приемат да се ангажират с тези Официални Правила и да спазват техните условия.

РАЗДЕЛ II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

 1. Играта се организира и провежда в периода от 22.11.2022г. до 07.12.2022г.

РАЗДЕЛ III. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА И НАГРАДИ

 1. Играта се организира на „Стената“ (“Timeline”) на официалната Facebook страница на Сердика Недвижими Имоти: https://www.facebook.com/serdikarealestate

За участник в играта се счита само лице, което е изпълнило следните три условия:

– Последвай страницата на Сердика Недвижими Имоти;

– Напиши в коментар и познай кой ще спечели Световното първенство по футбол в Катар;

– Сподели публично на стената си този пост;

 1. Регистрацията във www.facebook.com е задължително условие за участие в Играта. Всяко физическо лице има право да участва в Играта с не повече от една регистрация в портала www.facebook.com. С една регистрация в интернет сайта www.facebook.com може да участва само едно физическо лице.
 2. Печелившият участник ще бъде изтеглен след края на Световното първенство по футбол в 12:00 ч. на 20.12.2022 г., чрез теглене на случаен принцип, което ще бъде документирано с видео доказателство!
 3. Профилът на печелившия участник ще бъде обявен в 12:00ч. на 20.12.2022 г. на стената на Facebook страницата на Сердика Недвижими Имоти, a с победителя ще бъде контактувано чрез лични съобщения или e-mail, за допълнително регламентиране при получаване на наградата. Администраторът на страницата изпраща лично съобщение до печелившия. Последният е длъжен в срок до 17:00 часа на 23.12.2022г. да изпрати лично съобщение до администратора на страницата, като посочи имената си, телефон и e-mail за връзка.
 4. Наградата e 1 брой охладено прасенце до 5кг. Ако победителят живее извън територията на град София, получава ваучер със стойността на наградата!
 5. Наградата може да бъде получена само от спечелилия играта участник, като за целта се използва комуникация във вид на e-mail или съобщение към Facebook профила, който е участвал.
 6. Награда, непотърсена в срок до 16:59 часа на 23.12.2022 г., ще се счита за отказана и спечелилият няма да има право за претенции към нея след тази дата.
 7. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации и участия „автоматично“, вместо участниците. Всеки участник, който се опита да наруши или наруши Правилата, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора.
 8. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от една регистрация от едно лице; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в Играта; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в Играта или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила.
 9. Решението за дисквалификация е изцяло на Организаторa, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит или нарушение на Правилата.

РАЗДЕЛ IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичането на срока на Играта или по други подобни поводи.
 2. Евентуално възникнали спорове между Организатора на Играта и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.
 3. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на съответната награда. С участието си в играта или с оставянето на коментар под снимката /публикацията/, участникът/коментиралият декларира:

3.1. че е запознат с настоящите правила на Играта, че ги приема и се задължава да ги спазва.

3.2. че отговаря на условията за участие в Играта, съгласно настоящите правила и е съгласен да участва доброволно в нея.

 1. Включвайки се в настоящата игра, участниците дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни (имена, телефон, адрес и e-mail) за цели, свързани с играта.
 2. Предоставяне на наградата на трети лица не е разрешено.

УСПЕХ НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ!